روش صحیح اجرای دیوار در دهانه های مهاربندی مطابق پیوست 6 چگونه است؟

در دهانه های مهاربندی در تمام ساختمان ها، دیوار باید در جهت داخل صفحه از قاب سازه ای جداسازی شود. اجرای دیوار در محور مهاربند یا با هرگونه تماس یا اتصال به مهاربند با توجه به اینکه مانع از عملکرد صحیح و رفتار مناسب مهاربند می شود ممنوع می باشد دیوار باید خارج از محور مهاربند و با جزییات جداسازی ارائه شده در پیوست 6 اجرا شود. در صورت نیاز می توان برای عدم نمایان بودن مهاربند از دو دیوار در دو سمت مهاربند که فاقد هرگونه اتصال و درگیری با مهاربند می باشند استفاده کرد.

روش صحیح اجرای دیوار در دهانه دارای بادبند

روش صحیح اجرای دیوار در دهانه دارای بادبند