جدول تفکیک تعرفه های خدمات مهندسی در نیمه نخست سال ۱۴۰۳

استان تهران

برای مشاهده کامل ، جدول را به چپ و راست بکشید.

حق الزحمه خدمات مهندسی نظارت )ریال) در سال 1403

د

ج

ب

الف

رشته/گروه ساختمانی

16 طبقه و بالاتر

13 تا 15 طبقه

11 و 12 طبقه

8 تا 10 طبقه

6 و 7 طبقه

3 تا 5 طبقه

1و 2 طبقه

 

244,475

244,813

210,000

150,000

132,000

92,913

60,000

هماهنگ کننده

1,136,809

1,138,380

976,500

846,000

744,480

653,180

547,200

عمران

974,408

975,754

837,000

728,500

641,080

564,912

475,200

معماری

584,645

585,452

502,200

399,500

351,560

282,456

216,000

تاسیسات مکانیکی

552,164

552,927

474,300

376,000

330,880

264,803

201,600

تاسیسات برقی

3,492,500

3,497,326

3,000,000

2,500,000

2,200,000

1,858,264

1,500,000

جمع

 

 

 

 

حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی (ریال) در سال 1403

د

ج

ب

الف

رشته/گروه ساختمانی

16 طبقه و بالاتر

13 تا 15 طبقه

11 و 12 طبقه

8 تا 10 طبقه

6 و 7 طبقه

3 تا 5 طبقه

1و 2 طبقه

 

200,025

200,381

175,000

120,000

105,000

75,000

50,000

هماهنگ کننده

930,116

931,770

813,750

676,800

592,200

527,250

456,000

عمران

797,243

798,660

697,500

582,800

509,950

456,000

396,000

معماری

478,346

479,196

418,500

319,600

279,650

228,000

180,000

تاسیسات مکانیکی

451,771

452,574

395,250

300,800

263,200

213,750

168,000

تاسیسات برقی

2,857,500

2,862,580

2,500,000

2,000,000

1,750,000

1,500,000

1,250,000

جمع

 

تعرفه نظارت و طراحی