روش صحیح اتصال دیوار های غیر سازه ای به یکدیگر مطابق پیوست 6 چگونه است؟

در اتصال دیوارها توصیه می شود که به دلیل امکان بروز تنش های کششی در درون صفحه دیوارهای متقاطع، از بست های فلزی استفاده شود.همچنین می توان برای جداسازی دیوارها از یک دیگر در محل اتصال دو دیوار متقاطع از وادار استفاده شود.

در تصاویر زیر نمونه های اجرا شده هر دو نوع اتصال آورده شده است.