اتصال کشویی وال پست میانی به تیر سقف به چه معناست؟

مطابق پیوست 6 آیین نامه 2800 ، در صورتی که طول دیوار از 4 متر بیشتر باشد ، باید یک وادار میانی به ازای هر 4 متر اجرا گردد. مطابق آیین نامه پیوست 6 ، اتصال وادار میانی در زیر سقف باید بصورت کشویی باشد تا امکان جابجایی درون صفحه دیوار فراهم شود. برای روشن نمودن معنای اتصال کشویی ، ابتدا باید معنای جهت درون صفحه و خارج از صفحه دیوار را بررسی کنیم.
جهت حرکت دیوار درون صفحه و خارج از صفحه در تصویر زیر آورده شده است.

حرکت درون صفحه دیوار

اتصال کشویی وادار به زیر سقف بدین معناست که وادار باید در جهت درون صفحه دیوار بتواند آزادانه حرکت کند ، اما در جهت خارج از صفحه دیوار قابلیت جابجایی نداشته باشد. یک نمونه از روش اجرا صحیح این مورد ، در تصویر زیر نمایش داده شده است. در این روش وادار میان یک ناودانی کار گذاشته شده است که به راحتی می تواند در جهت داخل دیوار حرکت کند ولی در جهات دیگر بدلیل گیر کردن به ناودانی زیر سقف نمی تواند حرکت کند.