اتصال مفصلی وادار به کف چگونه است؟

مطابق مبحث 6 آیین نامه 2800 ، اتصال وادار میانی به کف سازه باید به شکل مفصلی اجرا گردد. جهت اجرای مفصلی وادار میانی ، چند نمونه دیتیل در زیر ارائه می گردد.