آیا نرده یا جانپناه می تواند از جنس شیشه باشد؟

نرده یا جانپناه یا حفاظ می تواند از جنس شیشه باشد به شرط آنکه شیشه از نوع ایمن غیر ریزنده باشد و یا اصطلاحا لمینیت باشد.

نرده شیشه ای