پا خور حفاظتی چیست ؟

حفاظی است قرنیز مانند به ارتفاع 150 میلیمتر که باید در طرف باز سکوهای کار و سایر موارد مندرج در بند12_2_3_1 جهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخور ها باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل 25 میلیمتر باشد.در صورت استفاده از ورق فولادی لبه های آن نباید تیز و برنده باشد

پاخور حفاظتی