ملات بنایی لایه نازک چیست؟

1- ملات بنایی لایه نازک نوعی ملات بنایی طراحی شده با سنگدانه دارای حداکثر اندازه برابر یا کمتر از 2 میلیمتر می باشد.

2- ملات بنایی طراحی شده ملاتی است که ترکیبات و روش تولید آن برای دستیابی به خواص ویژه توسط تولید کننده انتخاب می شود (بر اساس عملکرد) .

3- ملاتهای لایه نازک اصلاح شده پلیمری، نوع خاصی از ملات های واحدهای بنایی هستند که برای بلوکهای AAC نیز مورد استفاده قرار  میگیرند. کاهش ضخامت ملات به 1 تا 3 میلیمتر در مقایسه با زمانی که از ملات متعارف با ضخامت 10 تا 15 میلیمتر اسـتفاده میشـود یکی از ویژگیهای این نوع ملاتهاسـت.

4- استفاده از مصالح بنایی نوین به ویژه بلوکهای AAC، نشان می دهد که ملات باید بسیار با دقت انتخاب شود زیرا در بسیاری حالات استفاده از یک نوع ملات نادرست، نتایج منفی به دنبال دارد. ملات اصلاح شده پلیمری مخلوطی از یک چسباننده (آلی یا غیرآلی)، پلیمر، پرکننده و آب است که در اثر واکنش های شیمیایی یا فیزیکی با چسباننده سخت می شود. در برخی متون، ملات نقش بیشتری از چسباننده دو واحد بنایی دارد.

به ملات های لایه نازک تولید شده جهت بلوک های سبک AAc در اصطلاح بازاری چسب نیز گفته می شود مانند چسب هبلکس.

در خصوص دیوارهای با بلوک AAc مانند هبلکس و … توصیه می شود بدلیل حساسیت موضوع دستورالعمل کارخانه تولید کننده بلوک در خصوص الزامات ملات مورد استفاده اخذ گردیده و مطابق آن عمل شود.