بلوک AAC یا بلوک هوادار اتوکلاو شده چیست؟

بلــوکهـای AAC (مانند بلوک هبلکس ) ســاخته شــده از سـیلیس، ســیمان، گـچ ،آهـک، پــودر آلومینیـوم و آب مـیباشــند کـه حاصــل ترکیب این مصالح وجود میلیـون هـا سـلول ریـز هـوا اسـت کـه ویژگـی سـبک وزنـی و عـایق حرارتـی بـودن بلـوک را به دنبال دارد. در شکل زیر فرآیند تولید بلوکهای AAC ارائه شده است. بتن هوادار اتوکلاو شده( AAC)، هم از نظر روش تولید و هم از نظر ترکیبات نهایی با بتن متعارف متفاوت است. بتن متعارف عموماً مخلوطی از سیمان (یا با محصولات دیگر نظیر روباره آهنگدازی یا خاکستر بادی)، آب و سنگدانه ریز ودرشت است. با هیدراته شدن سیمان کسب مقاومت کرده و پس از حدود یک ماه به مقاومت مطلوب میرسد. در مقابل ،AAC نسبت به بتن متعارف، دانسیته بسیار کمتری دارد. واکنشهای شیمیایی تشکیل دهنده محصولات هیدراته در طول اتوکلاو شدن انجام شده لذا زمانی که از اتوکلاو بیرون آمده و خنک میشود ،بلوکها آماده استفاده هستند. در AAC تمامی ترکیبات اصلی مخلوط حتی ماسه آسیاب شده که در بتن متعارف واکنشی نمیباشد، به دلیل فشار و دمای زیاد اتوکلاو مانند یک پوزولان عمل کرده و واکنش میدهد.

بتن هوادار اتوکلاو شده میتواند با استفاده از دامنه وسیعی از محصولات سیمانی تولید شود. دو نوع متداول آنها به قرار زیر است:

  •  سیمان پرتلند، آهک و خاکستر بادی
  •  سیمان پرتلند، آهک و ماسه سیلیسی ریز دانه که معمولاً برای رسیدن به ریزی مطلوب آسیاب میشود .

معمولاً یک مقدار گچ نیز افزوده میشود.
فرایند تولید AAC در کارخانجات مختلف ممکن است از نظر جزئیات متفاوت باشد اما اصول کلی شبیه است. مواد اولیه با یکدیگر مخلوط شده و پودر آلومینیوم نیز برای ایجاد یک ساختار متخلخل به مواد دوغابی اضافه میشود. دانسیته AAC با توجه به مقدار پودر آلومینیوم میتواند متفاوت باشد. سپس دوغاب در قالبها ریخته میشود. مخلوط به تدریج سفت تر شده تا ماده ای که به نام کیک خام شناخته میشود حاصل شود. کیک خام به دلیل تولید گاز هیدروژن حاصل از واکنش بین ذرات آلومینیوم و دوغاب قلیایی متورم شده و افزایش حجم میدهد. زمانی که کیک خام به ارتفاع مورد نظر رسید، به اندازه دلخواه برش داده میشود. در مرحله برش ،بلوکها هنوز خام هستند.

بلوکهای برش داده شده به اتوکلاو هدایت میشوند و تحت فشار، پخت (عمل آوری) میشود. بخار به اتوکلاو با فشار زیاد (بعضاً تا KPa1200) و دمای C˚200-180 تغذیه میشود. در حدود 10 الی 12 ساعت در اتوکلاو باقی میمانند. برای افزایش نسبت دانسیته به مقاومت، ممکن است از زمانهای طولانیتر استفاده شود . هنگامی که بلوکها از اتوکلاو خارج شده و سرد شوند به مقاومت نهایی خود رسیده و آماده بسته بندی و حمل و نقل میباشند . به منظور کنترل کیفیت بلوکهای AAC از اسـتاندارد ملی ایران به شـماره 8593 اسـتفاده میشـود. در این اسـتاندارد ویژگیهای مربوط به مقاومت فشاری، جرم حجمی، ابعاد، هدایت حرارتی، جمع شدگی ناشی از خشک شدن، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن و همچنین روش های ارزیابی یکنواختی تولیدات بیان شده است.

دستگاه اتوکلاو

دستگاه اتوکلاو