آیا شیشه کتیبه پایین پنجره باید لمینیت باشد؟

شیشه پنجره ها در دو حالت باید لمینیت باشد:

1- تمام سطوح شیشه ای با عرض بیش از 90 سانتیمتر و مساحت بیش از 1.5 متر مربع که در مجاورت فضای باز یا معبر قرار دارند ، باید از شیشه ایمن غیر ریزنده باشند. (مرجع =1)

2- در صورتی که پنجره دارای کتیبه در قسمت پایین باشد و کتیبه در حد فاصل ارتفاع 110 سانتیمتر از کف تمام شده فضا قرار داشته باشد و پنجره دارای نرده (جانپناه) به ارتفاع 110 از کف تمام شده نباشد ، در این صورت کتیبه پنجره نقش جانپناه شیشه ای را ایفا می نماید و باید لمینیت باشد. (استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در جانپناه ها و دست انداز های دارای شیشه به هر قطع و اندازه، الزامی است (مرجع = 2)).

3- کتیبه دارای شیشه لمینیت زمانی می تواند جایگزین نرده شود که تا ارتفاع 110 سانتیمتر از کف تمام شده دارای بازشو نباشد.

4- در صورتی که ارتفاع پایین ترین نقطه پنجره از کف تمام شده زیر 80 سانتیمتر باشد و پنجره داخل جرز دیوار بگونه ای قرار گرفته باشد که میزان عقب نشینی پنجره در دیوار ایجاد جای پا نماید ، میزان 110 سانتیمتر از محل جای پا اندازه گیری می گردد.

نرده شیشه

به عنوان مثال در تصویر فوق چون کتیبه زیر ارتفاع 110 سانتیمتر از کف تمام شده قرار دارد و بر فرض که پنجره فاقد نرده در نما می باشد ، جنس شیشه های کتیبه باید ایمن غیر ریزنده ( لمینیت ) باشد.