حداقل فاصله وادار عمودی با ستون چقدر باید باشد؟

حداقل فاصله وادار انتهایی از بر ستون ، یک متر باید باشد. دلیل آن عدم ایجاد مانع برای تغییر شکل تیر در ناحیه مفصل پلاستیک می باشد.

حداقل فاصله وادار انتهایی