کلید واژه:

مقررات ملی ساختمان , پیوست 6 ، پیوست 6 آیین نامه 2800 ، پیوست 6 ضابطه 2800 ، طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری ، ضوابط وال پست ، ویرایش چهارم