مسئول ایمنی کیست و برای چه پروژه هایی الزامی می باشد؟

در کارگاههای با زیربنای بیش از ۳۰۰۰ مترمربع و یا ۱۸متر ارتفاع از روی پی، معرفی شخصی ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی میباشد. بعلاوه با توجه به دستورالعمل اجرایی گودبرداریهای ساختمانی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد بکارگیری شخص ذیصلاح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداری به عنوان “مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری” الزامی است. تعیین مسئول ایمنی رافع مسئولیتهای اصلی سازنده نمیباشد.