آیا معابر مجاور کارگاه جزء کارگاه ساختمانی محسوب میشود؟

در صورت اخذ مجوز برای استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح ؛ یا استقرار تجهیزات و ماشین آلات، این محلها نیز جزء کارگاه ساختمانی محسوب میشود.