کلید واژه:

مقررات ملی ساختمان , مبحث 19 مقررات ملی ساختمان  , مبحث 19 , مبحث نوزدهم , مبحث نوزده , مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان , مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان , صرفه جویی در مصرف انرژی