جدا سازی دیوار از ستون و سقف ، مطابق پیوست 6 به چه صورت انجام می گیرد؟

ابتدا به ذکر این نکته می پردازیم که کدامیک از دیوار ها باید از سازه اصلی جداسازی شود. دیوارها را می توان به دو صورت غیر پیوسته (جداسازی شده از سازه اصلی) و یا چسبانده شده به دیوار (میانقابی) طراحی و اجرا نمود.

  • دیوارهای غیر پیوسته (که بیشتر دیوارهای مورد بحث از این نوع هستند) به دیواری اطلاق می شود که بجز در کف ها با پیش بینی درز انقطاع از سازه باربر جانبی جداشده و در سختی آن دخالت ندارند و مزاحمتی برای رفتار سازه ایجاد نمی کنند. در دیوارهای غیر پیوسته لازم است دیوار و اتصالات آن صرفا تحت اثر نیروهای اینرسی خارج صفحه کنترل شوند. الزامات لازم برای جداسازی باید در کلیه ساختمان های بلندتر از چهارطبقه و نیز در ساختمان های با اهمیت بسیار زیاد و با طبقات کمتر از چهار طبقه رعایت شود . (مرجع = 1)
  • دیوارهای چسبانده شده به سازه (میانقابی) در سختی آن دخالت دارند و باید در برآورد نیروهای وارد بر آن دخالت داده شوند. در این صورت باید رفتار و عملکرد میانقابی دیوار و نیروهای وارد بر تیر و ستون و خود دیوار – بر اثر این رفتار- در محاسبات لحاظ شود. (مرجع = 1)

بنابراین ضوابط جداسازی دیوارها از سازه اصلی مشمول دیوارهای غیرپیوسته می گردد که در سختی سازه دخالتی ندارند و بیشتر دیوارهایی که در ساختمان سازی با آن سرو کار داریم از این نوع می باشد.

آیا ضوابط جداسازی دیوار ها از سازه اصلی صرفا جهت دیوارهای پیرامونی می باشد و یا دیوارهای داخلی را نیز شامل می گردد؟

  • دیوارهای خارجی:  دیوارهای خارجی را می توان با ایجاد درز پیوسته بین آنها و سازه محیطی، غیر پیوسته کرد. برای این دیوارها باید اتصالاتی در نظر گرفت که قابلیت حرکت داخل صفحه و مهار خارج از صفحه را به دیوار بدهند. فواصل جداسازی دیوارها از قاب باید توسط مواد تراکم پذیر مناسب از قبیل پشم سنگ ضد رطوبت پر شوند. توصیه می شود برای جلوگیری از ترک خوردگی در نازک کاری از یک لایه شبکه الیاف یا رابیتس  بر روی مواد تراکم پذیر استفاده شود. (مرجع=2)
  • دیوارهای داخلی (تیغه ها): خرابی تیغه ها در زلزله یکی از عوامل اصلی آسیب رسان بوده است. به علاوه در حالاتی که از تیغه ها به عنوان مهار جانبی برای لوله کشی، اتاقک های الکتریکی، قفسه ها یا دیگر اعضای غیرسازه ای استفاده می شود، خرابی تیغه ها ممکن است باعث آسیب رساندن به این تاسیسات شود. تیغه های داخلی باید مانند دیوارهای خارجی از سقف و ستون ها جداسازی شوند. فواصل جداسازی دیوارها از قاب باید توسط مواد تراکم پذیر مناسب از قبیل پشم سنگ ضد رطوبت پر شود. مانند دیوارهای خارجی در دیوارهای داخلی نیز توصیه می شود برای جلوگیری از ترک خوردگی در نازک کاری از یک لایه شبکه الیاف یا رابیتس بر روی مواد تراکم پذیر استفاده شود. (مرجع=3)

همانطور که عنوان شد جداسازی هم برای دیوارهای خارجی و هم برای دیوارهای داخلی باید انجام شود.

فاصله جداسازی دیوارهای خارجی و داخلی از سازه به چه میزان باید باشد؟

  • فاصله از ستون : فاصله جداسازی دیوارهای خارجی و داخلی از ستون ها به اندازه 0/01 ارتفاع کف تا کف طبقه می باشد. (مرجع=4و5)
  • فاصله از سقف:  فاصله جداسازی دیوارهای خارجی و داخلی از سقف برابر با بیشترین دو مقدار 25 میلی متر و حداکثر خیز دراز مدت تیر می باشد. (مرجع=4و5)

نمونه جدا سازی دیوارها از سقف و ستون :
توجه : انتخاب روش جداسازی دیوار از ستون و سقف صرفا بر عهده مهندس طراح پروژه می باشد.