کلید واژه:

مقررات ملی ساختمان , نشریه ۷۱۴ ، هفت صد و چهارده ، هفتصد و چهار ده ، هفت صد و چهار ده ، دستورالعمل طراحی سازهای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمانها ، ضابطه شماره ۷۱۴ ، آخرین ویرایش: ۰۱-۵۰-۱۴۰۱ ، ضوابط نما ، 714 ، نشریه ۷۱۴