تعریف عملیات ساختمانی :

عملیات ساختمانی عبارت است از تخریب ، خاکبرداری ، خاکریزی ، گودبرداری ، حفاظت گودبرداری و پی سازی ، احداث بناهای موقت و دائم ، توسعه ، تعمیر اساسی و تقویت بنا ، نماسازی ، محوطه سازی و ساخت قطعات پیش ساخته در محل کارگاه ساختمانی ، حفر چاهها و مجاری آب و فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی.