آیا نرده یا جانپناه می تواند از جنس شیشه باشد؟

۱۴۰۲/۱۲/۹ ۱۶:۱۹:۱۳

آیا نرده یا جانپناه می تواند از جنس شیشه [...]