آیا معابر مجاور کارگاه جزء کارگاه ساختمانی محسوب میشود؟

۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۷:۲۷:۱۹

آیا معابر مجاور کارگاه جزء کارگاه ساختمانی محسوب میشود؟ [...]