مراحل ثبت گزارش و مشاهده نتیجه آن در فایل فوق به شکل نمونه آورده شده است.

در هر مرحله ، سوالات مرتبط با آن مرحله پرسیده شده و شرح گزارش برای شما آماده می گردد.