حداقل فاصله وادار انتهایی از ستون چقدر باید باشد؟

۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۲:۱۲:۵۴

حداقل فاصله وادار عمودی با ستون چقدر باید باشد؟ [...]