جدا سازی دیوار از ستون و سقف ، مطابق پیوست ۶ به چه صورت انجام می گیرد؟

۱۴۰۳/۱/۱ ۱۰:۴۶:۳۴

جدا سازی دیوار از ستون و سقف ، مطابق [...]