چهار روزه

رایگان
 • مدت: ۴ روز
 • دسترسی کامل به نرم افزار گزارش نویسی
 • دسترسی کامل به آرشیو گزارشات
 • دسترسی کامل به رفرنس مطالب نوشته های وبلاگ
 • هر شخص فقط یکبار امکان استفاده دارد
 • توجه: نرم افزار گزارش نویسی مخصوص ناظر معمار می باشد.

یک ماهه

65000تومان
 • مدت: یک ماهه
 • دسترسی کامل به نرم افزار گزارش نویسی
 • دسترسی کامل به آرشیو گزارشات
 • دسترسی کامل به رفرنس مطالب نوشته های وبلاگ
 • امکان تمدید به تعداد نا محدود
 • توجه: نرم افزار گزارش نویسی مخصوص ناظر معمار می باشد.

سه ماهه

180000تومان
 • مدت: سه ماهه
 • دسترسی کامل به نرم افزار گزارش نویسی
 • دسترسی کامل به آرشیو گزارشات
 • دسترسی کامل به رفرنس مطالب نوشته های وبلاگ
 • امکان تمدید به تعداد نا محدود
 • توجه: نرم افزار گزارش نویسی مخصوص ناظر معمار می باشد.