آیا نصب سرامیک به شیوه تر (دوغابی) در نمای ساختمان مجاز است؟

دو روش کلی نصب سرامیک در نماهای داخلی و خارجی ساختمانها وجود دارد. روش نصب تر یا روش چسبانده شده و روش نصب خشک یا روش مهار شده. اجرای نمای سرامیکی با روش تر در نمای خارجی ساختمانها ممنوع میباشد و تنها روش مجاز نصب سرامیک در نمای خارجی ساختمانها روش نصب خشک میباشد. در روش نصب خشک، اتصالات ،باید بارهای ثقلی ناشی از سرامیک و اجزای آن را علاوه بر بارهای جانبی وارده شامل بارهای زلزله، بارهای فشار و مکش باد تحمل کنند. همچنین این نوع نما باید در برابر بارهای ضربه ناشی از برخورد قطعات مختلف به آنها بهخصوص قطعات جابجا شده توسط تندبادها کنترل شوند .

نصب سرامیک به شیوه خشک

نمونه دیتیل نصب سرامیک به شیوه خشک